top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 20 oktober 2023

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. Le Smets, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Jules Pauwelsstraat 88, 2660 Antwerpen,  ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0741.840.855 (hierna “Frankie Villager”)

 

E-mailadres: shannen@frankievillager.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): copywriting, fotografie/videografie, communicatie en branding in de meest ruime zin

(3)              Dienstverlener: Shannen Smets of een aangestelde onder de commerciële benaming “FRANKIE VILLAGER”

(4)              Cliënt: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Online Dienst: online cursus, online workshop, e-book, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)

(7)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt

(8)              Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(9)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(10)            Website: www.frankievillager.be

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Frankie Villager en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

De Offerte en de algemene voorwaarden alsook de finale Overeenkomt en de algemene voorwaarden vormen steeds een ondeelbaar geheel.

 

2.2 Het aankopen van een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Cliënt en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  Frankie Villager is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

 

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij Frankie Villager stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

 

3.3 Frankie Villager mag haar Diensten ten aanzien van de Cliënt geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Cliënt zijn/haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  Frankie Villager zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, voor een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan de Offerte niet meer worden aanvaard. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

 

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Frankie Villager zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Frankie Villager heeft het recht om na iedere afgewerkte en goedgekeurde fase van een project de Cliënt te factureren voor de desbetreffende fase.

 

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Frankie Villager met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd in regie aan een uurtarief van 85,00 EUR.

 

6.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij deze schriftelijk te protesteren binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.

 

6.4 De forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst is steeds integraal door de Cliënt verschuldigd, niettegenstaande het al dan niet tijdig verlenen van feedback door de Cliënt. De Cliënt is ertoe gehouden de nodige feedback over te maken, zoals onderling door Partijen afgesproken, van Frankie Villager, doch nalaten deze tijdig over te maken binnen de door Frankie Villager vooropgestelde termijn heeft niet gevolg dat de volledige forfaitaire prijs niet integraal verschuldigd is door de Cliënt.

Het mogelijks niet kunnen finaliseren van de Diensten door een gebrek aan feedback van de Cliënt heeft geen aansprakelijkheid in hoofde van Frankie Villager noch enige prijsvermindering tot gevolg. De eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien blijven derhalve volledig ten laste van de Cliënt.  Wanneer de Cliënt niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt, het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert of de nodige feedback niet geeft binnen de door Frankie Villager vooropgestelde termijn en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt.

 

6.5 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Frankie Villager om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.

Daarnaast is Frankie Villager bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

 

6.6 Ingevolge artikel 261 WIB 92, wordt de Cliënt aangeduid als de schuldenaar van de roerende voorheffing verschuldigd op het gedeelte van de Offerte, toe te wijzen aan de overdracht van de auteursrechten, en verplicht zich ertoe deze aan de bron in te houden, en het wettelijke kostenforfait van art. 4 KB/WIB 92 toe te passen. Frankie Villager houdt zich voor deze opsplitsing tevens te vermelden op de factuur.

 

6.7 Behoudens schriftelijke toestemming kunnen de bedragen die de Cliënt is verschuldigd op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het even welke bedragen waarop Cliënt aanspraak meent te kunnen maken tegenover Frankie Villager.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en de Overeenkomst.

 

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Frankie Villager om die reden de samenwerking stopzet, dan dient de totale forfaitaire prijs zoals opgenomen in de Offerte en de Overeenkomst nog steeds te worden voldaan door de Cliënt.

Artikel 8. Werkwijze en Leveringstermijn

8.1 Indien er voorschot dient te worden betaald, zullen de Diensten pas aanvangen na betaling van voornoemd voorschot.

 

8.2 Eenzelfde 1 op 1 afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 72 uur voor aanvang van de afspraak wordt meegedeeld. Partijen zullen in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen. Wanneer de Cliënt eenzelfde afspraak meermaals verzet of dit niet tijdig doet, zal er alsnog 65 EUR (ex. BTW) verschuldigd zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op workshops en groepsactiviteiten.

 

8.3 Indien een projectprijs werd overeengekomen en naargelang de kenmerken van de Overeenkomst, omvat de Dienst maximaal 3 feedbackrondes. Frankie Villager kan hier in de offerte van afwijken. In toepassing van Artikel 8 met betrekking tot de levering kan het niet tijdig aanleveren van informatie en feedback de aanvang van de feedbackronde vertragen en zodoende de levertermijn verlengen.

 

Vóór levering

8.4 De overeengekomen leveringstermijn is indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn wordt zo snel mogelijk door Opdrachtnemer schriftelijk gemeld. Deze overschrijding – door welke oorzaak dan ook - geeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering en heeft niet de ontbinding van de Overeenkomst en de daaruit volgende verplichtingen tot gevolg. Bij abnormale vertraging zonder grond heeft de Cliënt het recht om de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, zonder bijkomend verhaal of schadevergoeding.

Frankie Villager heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de Cliënt verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, aangekondigde of overeengekomen termijn.

Partijen kunnen evenwel ook een bindende levertermijn overeenkomen.

Situaties van overmacht verlengen in ieder geval de leveringstermijn, zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leiden.

In elk geval - en zeker indien Partijen alsnog een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen - zal deze termijn verlengd worden wanneer de Cliënt of voor de Overeenkomst met goedkeuring van beide partijen ingezette derden in gebreke blijft om de nodige informatie en feedback tijdig aan te leveren. Frankie Villager is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de Cliënt aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

 

Na levering

8.5 De Cliënt dient het geleverde werk na te kijken alvorens tot enige actie over te gaan.

Indien een deel der finaal geleverde Diensten niet conform is met de Overeenkomst, dient de Cliënt dit binnen de 8 dagen schriftelijk te melden (per post of e-mail) aan Frankie Villager. De Cliënt dient in de communicatie zijn opmerkingen gedetailleerd te omschrijven.

De aansprakelijkheid van Frankie Villager beperkt zich tot (a) teruggave van de prijs voor dit niet conforme gedeelte of (b) het opnieuw uitvoeren van dit gedeelte. De keuze ligt bij de Frankie Villager.

Deze revisie kan geen invloed hebben op de betaling van de overige gedeelten van de Overeenkomst of de hiervan losstaande opdrachten. Deze revisie kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoedingen.

In geval van betwisting moet bewezen worden dat de afgeleverde beelden en/of Diensten niet aan de normale vereisten van de

 

Overeenkomst zoals omschreven in de Offerte beantwoorden.

Het goedkeuren of de ingebruikname van beelden of de Diensten ontslaat Frankie Villager van alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, weglatingen en dergelijke.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij inlichten binnen een redelijke termijn (en met een maximum van 5 werkdagen) na kennisname over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

 

9.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

 

9.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Frankie Villager alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In ieder geval blijft de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de tijdelijke overmacht.

Als evenwel blijkt dat het blijvend onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 De Dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. De Dienstverlener neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal op zijn of haar beurt zonder toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over diens aanpak, werkwijze of (de inhoud van) de Offerte.

 

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Copywriting in de strikte zin

11.1 De Dienstverlener aanvaardt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten – “Intellectuele Eigendom”) verkregen of ontwikkeld in het kader van de levering van haar copywriting Diensten aan de Cliënt, desgevallend aan de Cliënt toebehoren na betaling van alle ermee verband houdende facturen. Met dien verstande dat alle drafts  en ontwerpen eigendom blijven van Frankie Villager.

De overdracht van de Intellectuele Eigendom is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Deze overdracht geldt voor de duurtijd van de bescherming en is wereldwijd.

11.2   De eventuele vergoeding voor deze overdracht wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in artikel 6.1 en 6.2.

 

11.3 Voor alle overige Diensten (workshops, presentaties, etc) blijft Frankie Villager de exclusieve eigenaar van de ontwikkelde Intellectuele Eigendom.

11.4 Indien Frankie Villager op vraag van de Cliënt een merknaam bedenkt, is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de beschikbaarheid en het onderscheidend vermogen van deze merknaam te onderzoeken. Indien nodig dient de Cliënt contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau.

Online Diensten

11.5 Door een Online Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus, e-book of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom OD”) eigendom zijn van Frankie Villager en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom OD dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom OD mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden en binnen de eigen onderneming.

Overige Diensten

11.6 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerprechten en know-how) verkregen of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst (de “Intellectuele Eigendom”), aan Frankie Villager zullen blijven toebehoren.

11.7 Frankie Villager geeft de Cliënt toelating (i.e. een gebruikslicentie) om de finale afgeleverde beelden, foto’s en/of producten, geheel of gedeeltelijk, als volgt te exploiteren:

 

  • Analoge en digitale media

  • Sociale media

  • Publicaties

  • Website

  • Intern gebruik

  • Brochures

  • Affiches

  • Alle andere reproductiewijzen overeengekomen door Partijen in de briefing, opdrachtomschrijving of andere correspondentie.

11.8 Frankie Villager behoudt alle overige rechten.

 

11.9 Deze gebruikslicentie wordt op exclusieve basis voor België overgedragen. De Cliënt mag deze rechten exploiteren maar niet overdragen aan een derde partij. De beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de gebruikslicentie van de aldus verleende intellectuele rechten. De Cliënt ontvangt deze licentie voor de volledige duur van de bescherming van de Intellectuele Eigendom en pas nadat zij al haar facturen (i.e. Offerte en bijkomende kosten) aan Frankie Villager heeft voldaan.

 

11.10   De eventuele vergoeding voor deze gebruikslicentie wordt geacht inbegrepen te zijn in de prijs bepaald in de Overeenkomst.

 

11.11 Concepten, ideeën en voorstellen die voor de Cliënt worden ontwikkeld, alsook ruwe opnamen, foto’s en enig ander beeldmateriaal, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Frankie Villager. De Cliënt is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. In geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Frankie Villager de Cliënt, organisatie(s) of perso(o)n(en) in kwestie aansprakelijk.

 

11.12 Ruw beeldmateriaal of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de Cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

11.13 Frankie Villager behoudt zich het recht voor het fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

 

11.14 Beelden of foto’s die gemaakt worden van de fotoshoot of productie- of opnameproces zelf (“making of”- materiaal) dat op eigen initiatief wordt gemaakt tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Frankie Villager met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Frankie Villager kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 

12.2 Frankie Villager haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen of het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.

 

12.3 De Overeenkomst bevat voor Frankie Villager steeds middelen- of inspanningsverplichtingen, doch onder geen enkel beding resultaatsverplichtingen. Frankie Villager verbindt zich er wel toe haar uiterste best te doen om de overeengekomen Dienst(en) correct te leveren en het beste resultaat na te streven, doch is hier tevens voor afhankelijk van de feedback die zij van de Cliënt dient te ontvangen op het eerste ontwerp. Frankie Villager kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt of wanneer Cliënt nalaat de vereiste feedback binnen de vooropgestelde termijn te leveren. Het herhaaldelijk afkeuren van  grafische content op basis van esthetische en/of subjectieve argumenten kan dus niet leiden tot het stopzetten van de Overeenkomst, of het niet betalen van de factuur.

 

12.4 Frankie Villager werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

 

12.5 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Frankie Villager zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door Frankie Villager in het kader van de schade verwekkende diensten en/of producten aan de Cliënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.

 

12.6 De Cliënt bevestigt in de zin van het auteursrecht auteur van de aangeleverde beelden, animaties en dergelijke te zijn. De Cliënt garandeert dat in het geval zij materialen levert aan Frankie Villager, door hem zijn gecreëerd en vrijwaart Frankie Villager van enige terechte aanspraak daaromtrent.

 

Artikel 13. Gegevensverwerking

13.1 Frankie Villager is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

13.2   Door het goedkeuren van de Offerte en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst, verklaart de Cliënt zich akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Deze algemene voorwaarden dienen in samenhang te worden gelezen met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website van de Dienstverlener.

 

13.3   De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen worden verwerkt in het kader van het klantenbeheer van Frankie Villager, voor marketingdoeleinden en dienen om de overeenkomst tussen Frankie Villager en de Cliënt naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

13.4    De Cliënt heeft het recht om aan Frankie Villager te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Frankie Villager. Dit verzoek dient schriftelijk aan Frankie Villager te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

 

Artikel 14. Volledigheid en nietigheid

14.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Frankie Villager en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

De goedgekeurde en aanvaarde Offerte maken samen met de algemene voorwaarden de Overeenkomst tussen partijen uit en vormen aldus een ondeelbaar geheel.

14.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een wettelijke of reglementaire bepaling zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een wettelijke of reglementaire bepaling. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1 De Offerte, de bijhorende algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en haar algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Afdeling Antwerpen).

Artikel 16.  Overdraagbaarheid

16.1  Partijen kunnen hun rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet overdragen dan met de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de andere Partij.

Artikel 17. Klachten

17.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Frankie Villager dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de finale Dienst, schriftelijk gemeld worden aan Frankie Villager.

 

17.2 Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde Diensten beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de Cliënt.

 

17.3 De betaling van de factuur of de ingebruik name van de opgeleverde Dienst zal als stilzwijgend vermoeden gelden dat de Cliënt tevreden is over wat er werd opgeleverd.

bottom of page