top of page

FRANKIE VILLAGER vindt de bescherming van de gegevens en de privacy van haar klanten en hun klanten zeer belangrijk, en in navolging hiervan werd volgend privacybeleid opgesteld. 

 

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

 1. Identificatie

Le Smets, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Jules Pauwelsstraat 88, 2660 Antwerpen,  ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0741.840.855 (hierna “Frankie Villager”) 

 

E-mailadres: shannen@frankievillager.be

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

FRANKIE VILLAGER verzamelt enerzijds de persoonsgegevens die door haar klanten werden bezorgd. 

Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die FRANKIE VILLAGER verwerkt:

 • Identificatiegegevens (i.e. naam, voornaam, emailadres, adres, telefoonnummer, …)

 • Elektronische identificatiegegevens (i.e. cookies)

FRANKIE VILLAGER verzamelt anderzijds ook publieke gegevens (i.e. Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, gegevens die door klanten zelf publiekelijk werden gemaakt).

 1. Rechtsgrond

Algemeen

FRANKIE VILLAGER verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Identificatiegegevens

 

 1. Om onze dienst te kunnen verstrekken

 

Rechtsgrond: Uitvoering van een overeenkomst of toestemming

 

 • Elektronische identificatiegegevens

 

 1. Voor de werking van de website 

 

Rechtsgrond: Toestemming of rechtmatig belang 

Marketing doeleinden

De bovenvermelde persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden. Hier zal steeds eerst uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd. 

 1. Rechten

De rechten van de klanten (onder bepaalde voorwaarden):

 • Inzage vragen in de persoonsgegevens,

 • Opvragen van een kopie van de persoonsgegevens,

 • Correctie vragen van de persoonsgegevens,

 • Vragen dat de persoonsgegevens worden verwijderd,

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),

 • De toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van de nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar shannen@frankievillager.be

FRANKIE VILLAGER wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dit kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 2 274 48 00 of Fax +32 2 274 48 35, contact@adp-gba.behttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact. Het op te geven e-mailadres is shannen@frankievillager.be

 

 1. Bewaringstermijn gegevens 

FRANKIE VILLAGER bewaart de persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Doeleinden”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan FRANKIE VILLAGER de gegevens langer bewaren.

De bewaartermijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 7 jaar. 

 1. Beveiliging gegevens

FRANKIE VILLAGER neemt de bescherming van de persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien de klant de indruk zou hebben dat de persoonsgegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met shannen@frankievillager.be

 

FRANKIE VILLAGER heeft volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van de gegevens:

 • Wachtwoord op laptop

 • Beveiligd CRM systeem voor klantenverwerking en beheer klantenprojecten

 

 1. Delen van de gegevens met derden 

FRANKIE VILLAGER zal de persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

 

FRANKIE VILLAGER garandeert de beveiliging van de gegevens in hoofde van haar medewerkers en onderaannemers. Concreet betekent dit dat de werknemers en onderaannemers van FRANKIE VILLAGER gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij, voor wie het in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en zij contractueel gebonden zijn tot de correcte verwerking van de bovenvermelde gegevens.

Indien het noodzakelijk is dat FRANKIE VILLAGER in dit kader de persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om de persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

 

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat FRANKIE VILLAGER de persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer FRANKIE VILLAGER hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van haar rechten.

 

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door FRANKIE VILLAGER beheerd worden. FRANKIE VILLAGER is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.


 

 1. Vragen 

 

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar shannen@frankievillager.be

bottom of page